# کالیبراسیون_جرم

توزین با ترازوهای آزمایشگاهی - قسمت اول

توزینیکیازوظایفرایجدراکثرآزمایشگاههامیباشد. ترازوهای دقیق،آنالیتیک،میکروونیممیکرو پیشرفتهبهحدیکاملشدهاندکه نیازبهاتاقهایویژهتوزیننمی باشد. پیشرفتفنآوریدرصنایع الکترونیکبطورقابلملاحظهای کارکردنباترازوهاراتسهیلکرده است،بطوریکهاندازهگیریدر زمانکمتریانجامشدهوبنابرایناز وسایلتوزینمیتوانبعنوانبخشی ازفرآیندتولیداستفادهکرد. باوجودپیشرفت
/ 0 نظر / 8 بازدید